Kalvsviks

samfällighetsförening

h%C3%B6st.jpg

HÖSTENS STÄDDAG

Styrelsen har beslutat att inte ordna någon gemensam städdag denna höst 2019.

Däremot välkomnas egna initiativ från samfällighetens medlemmar, såsom städning av vägren i ert närområde. Vi återkommer med datum för sedvanlig städdag till våren.

IMG_0513.jpg

BADBRYGGAN VID HEMVIKEN - KOBADET

 Det är inte alltid det blir som man tänkt och planerat……

Badbryggan skulle ha bytts ut till en ny brygga före midsommar, men pga sjukdom mm kunde inte leverantören ordna det.

De har däremot reparerat bryggan så att den fungerar över sommaren och utbyte av bryggan kommer att ske efter semestrarna i stället.

Observera att det finns rostiga rör och betongstenar under bryggan, så iaktta försiktighet.

 Carin Wetterberg

Badplatsansvarig

56277928_10156396974053869_4474114483609927680_n.jpg

VÅRSTÄDDAG LÖRDAG 27 APRIL 2019 KL 10-13

Storvik

Vi samlas kl. 10 vid badplatsen och hoppas på bra eldningsväder. Vi försöker samla in så mycket som möjligt av grenar och mindre träd som fallit i storm och av snötyngd längs Storviksvägen och Solstrimmevägen. Stranden behöver städas upp efter vintern och det finns som vanligt behov för uppsnyggning av området mot vattnet och i diket mot åkern. Vi avslutar traditionsenligt med korvgrillning och dryck därtill vid badplatsen.

FURUVIKEN

Vi samlas kl. 10. Grillning efteråt enligt överenskommelse på plats.

Gamla ångbåtsbryggan

Vi samlas kl. 10 vid bryggan. Grillning efteråt enligt överenskommelse på plats.

Tennisbanan 

Vi samlas kl. 10 vid klubbhuset. Grillning efteråt enligt överenskommelse på plats.

8-anS BADPLATS

Vi samlas kl. 10 vid badhytten. Grillning efteråt enligt överenskommelse på plats.

HEMVIKEN

Vi samlas kl. 10. Grillning efteråt enligt överenskommelse på plats.

Hummelmora

Vi samlas kl. 10. Grillning efteråt enligt överenskommelse på plats.

På Hummelmora gäller att rensa och att höra iordning allmänningen som vanligt. Alla är välkomna på grillning hos Windrups kl 13.00.

Karta med områdesindelning finns under medlemssidorna.

Vi ses! / Styrelsen

TILL ALLA hundägare på Kalvsvik - det har inträffat ett antal incidenter med lösa hundar på sistone vilket gör att vi vill påminna om att Extra uppsikt över hunden gäller under tiden 1 mars till 20 augusti

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

FULL KONTROLL ÄVEN ANNAN TID

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren eller någon som företräder henne eller honom.

Om hunden inte går att fånga riskerar den att bli skjuten. En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsaker ”skador eller avsevärd olägenhet”. Det gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet.

I ett område där renskötsel bedrivs ska hundar, som inte används i renskötseln, kopplas. Detta gäller också när renar flyttas. Denna regel finns i rennäringslagen. Här finns ett koppeltvång (”hållas i band”).

Kopplingstvång i nationalparker

I vissa fall gäller absolut kopplingstvång. Då finns inget utrymme för egna tolkningar av lagen. I nationalparker gäller att hund ska vara kopplad. I vissa nationalparker tillåts inte hundar alls.

Alla nationalparker har regler, så kallade föreskrifter, där du kan läsa vad som gäller i just det området. På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta de föreskrifter som gäller i Sveriges olika nationalparker.

I naturreservat

I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång. I naturreservat med känsligt djurliv eller många besökare är det oftast så. Se informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun.

Lokala och regionala beslut om kopplingstvång

Länsstyrelsen kan besluta om kopplingstvång med stöd av jaktförordningen. Beslutet kan gälla såväl under tiden 1 mars - 20 augusti som annan tid på året. Kopplingstvång gäller till exempel i en stor del av Östersjökustens skärgård.

Kommunen kan också införa lokala regler om exempelvis kopplingstvång och hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Närmare information om vad som gäller just i din kommun kan du få från kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

Hundägarens ansvar

Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Undantag i samband med till exempel jakt

Man får ha hundar lösa:

  • vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten). Det varierar mycket beroende på viltart.

  • för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt om hunden står under förarens kontroll med stöd av 17 § jaktförordningen.

  • för att valla tamdjur med stöd av 32 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2002:18.

Länsstyrelsen kan ge fler undantag. Sådana ges i vissa fall för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar. Länsstyrelsen kan också inskränka på möjligheterna att använda jakthundar i vissa fall.

Kommunens lokala ordningsföreskrifter kan innehålla regler om hundhållning. Kontakta kommunen för mer information.


KALVSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ORDINARIE STÄMMA AVHÖLLS SÖNDAGEN DEN 6 AUGUSTI 2017

Protokoll från stämman kommer att anslås på anslagstavlan vid Kalvsviksuddsvägen senast inom fjorton dagar.MEDLEMMAR I KALVSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLAS TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2018

söndagen den 12 augusti kl 10.00 – 12.00

Stämmohandlingar, fullmaktsblanketter mm kommer per post i V 30.


NOMINERA DIG TILL ATT BLI FUNKTIONÄR!

Vi behöver fler frivilliga funktionärer i Kalvsviks samfällighetsförening. Beroende på intresse och läggning kan man anmäla sig själv, eller någon annan Kalvsviksbo man har förtroende för, till att komma ifråga som styrelseledamot, styrelsesuppleant, hamnkapten eller badplatsombud.

INTRESSERAD? 

Kontakta föreningens ordförande Christer Ericsson, 0739 59 66 86 eller valberedningens ordförande Birgitta Baud, 0708 10 21 05


KOMMUNEN TAR ÖVER GRÄNSUTVISNINGEN

Ibland behöver man fastställa var tomtgränser går. Då kan man behöva ta hjälp av myndigheter.  Tidigare har vi vänt oss till Lantmäteriet för denna service, men nu har Värmdö Kommun tagit över ansvaret i vårt område. Se vidare information på https://service.varmdo.se/PÅG

Vad som kan komplicera gränsutvisningen är att staket och häckar inte alltid står i den exakta tomtgränsen. Häckar har en tendens att breda ut sig rätt rejält med tiden och kan då komma att sträcka sig långt ut på vägområdet vilket försvårar eller omöjliggör underhållsarbetet. Man bör, av omsorg om grannarna och de andra förbipasserande, dra tillbaka  både staket och häckar in på den egna tomten en bit så det blir svängrum kvar för vägunderhållet, som numera utförs med stora maskiner som kräver sin plats.

Denna typ av hänsyn har tidigare inte tydligt stått på agendan på Kalvsvik, men det är hög tid att den gör det nu, så vi får bästa möjliga vägstandard och goda samarbeten grannar emellan.

Trafikverket, som bl.a. granskar delar av vårt vägnät, har faktiska riktlinjer för hur samfällighetsföreningar som vår ska arbeta med frågan. De rekommenderar att vi, särskilt när ett staket eller en häck ska bytas ut eller förnyas, tar tillfället i akt att tala oss samman med fastighetsägaren så att staket eller häcken placeras en bit innanför tomtgränsen. På så sätt får samfällighetsföreningens vägentreprenör möjlighet att underhålla både diken och dikets båda slänter på ett korrekt sätt så att dräneringen av vägen fungerar som den ska.

Detta kan kännas som ett intrång i den personliga äganderätten, vilket det också är, men avsikten är att ta till vara allas vårt intresse av att vägunderhållet får förutsättningar att genomföras på ett både i förväg överenskommet och bra sätt.

Christer Ericsson (ordförande)


VÅRENS STÄDDAG I HUMMELMORA


KALVSVIKS VÅRSTÄDNING 2017 AVKLARAD...

Lördagen den 29 april samlades vi åter till röj- och städning inför den stundande sommaren. Ett antal medlemmar slöt upp i gemenskapen. Arbetet flöt på bra och avslutades med samvaro och enkel förtäring på olika stationer i området. Styrelsen tackar alla för goda insatser!SCHACKEL–KÄTTING–RINGAR–DÄMPARE

Samfällighetens medlemmar erbjuds den ovan avbildade, bättre begagnade utrustning som blivit över i förvaltningen. Detaljerna är patinerade, men utförda av kraftigt gods och har rimligen många år av krävande användning kvar i sig. Hellre än att smälta ner de begagnade detaljerna erbjuds medlemmarna att ta dem tillvara utan kostnad. De kan avhämtas på marinan i Kalvsviksviken/ Hemviken/ område 9.

Styrelsen 


GALLRING AV TRÄD UTMED VÄGNÄTET

Uppföljning: De grövre träden utmed vägnätet gallrades den 13 till 21 mars 2017. Träden behövde gallras för vägunderhållets skull. Medlemmarna hade tillfälle att påverka vilka träd som skulle avverkas och vilka som skulle bevaras. Stammarna går till gårdens användning och riset återvinns separat genom entreprenörens försorg. Denne kommer att avlägsna stammar och ris innan april månads utgång, enligt överenskommelse. Det eventuella kvarvarande vedartade avfallet kommer vi gemensamt samla in och bränna på städdagen, den 29 april. Lövträd som riskerar att snart skjuta skott behandlas med Ecoplug för att förhindra processen.

Var och en kan räkna årsringar på de fällda träden och därmed avgöra hur gamla de blev. Rapportera gärna till styrelsen vilka åldrar du kommer fram till för de avverkade träden, var de stod och vilket träslag det rörde sig om, så kan vi återrapportera till medlemmarna i det kommande numret av medlemsbladet.

Styrelsen   


NYA MOTORSTÖLDER I KALVSVIK

Under de senaste veckorna har vi återigen blivit utsatta för båtmotorstölder i Kalvsvik. Förövarna har, utan att lämna spår efter sig tillgripit större/ tyngre motorer på båtar upplagda på tomter. Polisen uppmanar boende i området att hålla utkik och rapportera misstänkt aktivitet.RÖJNING OCH GALLRING 13-17 MARS 2017

Det blir "fackkunnig" röjning och gallring av växtlighet utmed vägarna på Kalvsvik i vecka 11, 13-17 mars. Det är etablerat att gallringen ska ske 2 meter ut från sidan av vägbanan till 4,6 meters höjd ovanför vägbanan. Stammar och ris kommer att transporteras bort. Observera att framkomligheten på vägarna kan komma att vara begränsad de dagar arbetena utförs. Vi erbjuder samfällighetens medlemmar att påverka vilka enskilda träd som ska bevaras eller avverkas. Markera de träd du gärna vill se avverkade med RÖD plastremsa och de du gärna vill se bevarade med GRÖN plastremsa. Trots arboristernas bästa ansträngningar blir det säkert en del efterarbete, så det passar ju bra med VÅRENS GEMENSAMMA STÄDDAG DEN 29 APRIL!   (plastremsor kan rekvireras hos Christer Ericsson– 0739 59 66 86 Birgitta Granler- 0709 11 88 71 eller Kerstin Brage– 0703 99 09 53)

Christer Ericsson – grönområdesansvarig / christer.ericsson55@bredband.net – 0739 59 66 86GOD UPPSLUTNING PÅ HÖSTENS STÄDDAG

Höststäddagen på Kalvsvik den 22 oktober 2016 blev en lyckad höstfest där vi fick tillfälle att städa upp och göra snyggt, säkert och funktionellt utmed vägar och inte minst bland de, ibland sedan årtionden, ackumulerade döda träden och grenarna som förfulat våra grönområden och gjort dem otrivsamma och svårtillgängliga.

Många tog tillfället i akt att centralisera bränningen till tennisbanorna, snarare än att ordna små lokala brasor. En del uppskattade att ett 50-tal personer roterade igenom området under dagen, talades vid, gemensamt brände upp till 10 kubikmeter mer eller mindre torr ved och ris och sedan återgick. Ris och ved rullades in med kärra efter kärra med hjälp av traktor eller för hand och lagrades upp medan andra matade bålet. Medlem med motorsåg kapade upp döda träd i lagom bitar för vidare befordran till bålet. Andra medlemmar stod beredda att rulla och bära bort resultatet till bålet med effektivitet tills området äntligen vara rensat och snyggt efter att i åratal varit en skamfläck. Hettan var sådan att det var svårt att komma i närheten av elden, och grova stubbar eller nyss gallrat ris brann upp i ett nafs. Redan en halvtimme innan utsatt tid började vi skala tillbaka bålet. En skelett-besättning stannade kvar och vägrade ge sig innan varenda pinne var uppbränd och bålplatsen bedömdes säker att lämna. Vid eftersitsen delade vi kaffe och bulle som en medlem bjöd sina grannar på!

På en del håll hann man inte med att bränna allt, vid t.ex. Furuviken, Storvik och Västerängsslingan, där ved och rishögarna istället får ligga kvar till vårens städdag.

Energin var sådan att man inte nändes lämna något underhåll ogjort. På tennisbanorna togs både nät och domarstolar in för vintern, ruttnande och trasiga utemöbler inspekterades och samlades in för återvinning, och klubbhusets tak rensades från löv och annat. Flaggorna togs in.  

Vi ser redan nu fram mot vårens städdag. Exakt datum, i intervallet vecka 17-18, lördag 29 april till den 7 maj, 2017, får vi be att få återkomma till!

Christer Ericsson – Ordförande och grönområdesansvarig


TOMTKARTA

En översiktlig tomtkarta för Kalvsviksområdet inkl. fastighetsbeteckningar hittar du på Medlemssidor/ Handlingar (lösenord krävs)


POLISEN BJUDER IN TILL BÅT- OCH GRANNSAMVERKAN

BÅTMOTORSTÖLDER IGEN...

TYVÄRR HAR VI ÅTERIGEN DRABBATS AV BÅTMOTORSTÖLDER. VI UPPMANAR BÅTÄGARE ATT VARA EXTRA VAKSAMMA OCH SLÅ LARM VID MISSTANKE.


 

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA HÖLLS SÖNDAGEN DEN 7 AUGUSTI ENLIGT KALLELSEN. 45 RÖSTBERÄTTIGADE MEDLEMMAR DELTOG, VARAV 5 GENOM FULLMAKT. PROTOKOLLET FINNS ATT LÄSA PÅ ANSLAGSTAVLAN VID KALVSVIKSUDDSVÄGEN/ KALVSVIKSVÄGEN SAMT HÄR UNDER FLIKEN MEDLEMSSIDOR / HANDLINGAR. 


föreningsstämmA 2016

 KALVSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HÅLLER ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 7 AUGUSTI KL. 10.00. KALLELSE OCH DAGORDNING FINNS UNDER MEDLEMSSIDOR/ HANDLINGAR. 


SIMBORGARSIM 

Sedan 1934 arrangeras varje sommar simning för Simborgarmärket vid Kalvsvik/ Gamla Ångbåtsbryggan. 200 meter är distansen.  

VÄLKOMMEN SÖNDAG 3 JULI KL 14.00 - 16.00

SIMBORGARGENERALEN ANN WALLBOM FAgraeus ger 5 handfasta råd i säkerhetstänk inför årets bad- och båtsäsong.

  • SIMMA ALDRIG ENSAM – det är regel nummer ett, oavsett hur kort sträckan är

  • SIMMA LÄNGS MED STRANDEN – du vet aldrig när orken tar slut

  • HA BARN UNDER 8 INOM ARMLÄNGDS AVSTÅND – fokusera på barnen, inte mobilen

  • ANVÄND ALLTID FLYTVÄST – så snart du är i båten, eller på bryggan om du inte är simkunnig

  • HA MOBILEN I VATTENTÄTT FODRAL – så du kan kalla på hjälp om du faller i vattnet


TRÄDFÄLLNING pågår

Tisdag 14 juni kommer en trädfällare att ta ned orangemärkta träd på Återvändsbacken resp. Vintervägen. Stockarna kommer att sågas upp i 1,2 meters längder så att de som vill ta dessa själva kan kapa dem i 4 st. x 30 cm längder resp. 3 st. x 40 cm längder.

Det är fritt för våra medlemmar att ta dessa stockar för eget bruk!


se upp för stölder i båt

Flera stölder i båtar har inrapporterats från våra hamnar den senaste tiden. Det gäller såväl motorstölder som tillgrepp av utrustning. VAR VAKSAM!

DAGS ATT ORDNA GRANNSAMVERKAN ÄVEN HÄR ?!


Sommarsäsongen invigd

Sommarsäsongen på Kalvsvik öppnades den 23 april, i och med vårens gemensamma städdag. Badstegar placerades ut, sandstränder rensades, badhytten på område 8 öppnades och de flesta av våra bryggor impregnerades med trätjära.  Under många år ansamlat vedartat avfall på grönområdena brändes på bål. Efter väl förrättat värv, som i år gick fort på de flesta platser då avfallet insamlats i förväg  av frivilliga, kunde vi avnjuta olika kreativa varianter på temat "varm korv med bröd" och tillhörande drycker. Styrelsen tackar alla deltagare för ett gott arbete.

Christer Ericsson - samfällighetsföreningens ordförande


VÅRSTÄDDAG LÖRDAG 23 APRIL 2016

Nu är det dags för vårens efterlängtade städaktivitet på Kalvsvik. Ta chansen att bidra till uppfräschning av våra gemensamma ytor efter vintersäsongens dvala och upptäck vilka trevliga grannar du har!  

Städdagen fokuserar på att samla in och bränna vedartat avfall som ackumuleras på grönområden och badstränder och gör dem otrevliga. När glöden falnat och askan kallnat, påföljande dag, samlas askan in av frivilliga och återanvänds som gödning, eller transporteras till återvinningscentral. Badplatserna öppnas, badstegar och strandredskap placeras ut. Stränderna räfsas, bryggor tjärbestryks och badhytten på område 8 öppnas för säsongen. Koordinatorerna kan beställa tjära och penslar av styrelsens ordförande, Christer Ericsson. Det är också dags att samla in snökäppar utmed vägarna. Käpparna läggs vid 8:ans badplats.  

GEMENSAM LUNCH, KLOCKAN 13-14. Uppskattad tidsåtgång för städaktiviteten är 3 timmar. Efter väl förrättat värv grillar vi korv och dricker öl eller läskedryck vid Storvik, Tennisbanorna, Kalvsviksviken och Hummelmora.

STORVIK  (koordinator Lars Svensson)  Stranden räfsas. Den insamlade rishögen på parkeringsplatsen bränns tillsammans med ytterligare ris från dungen vid badstranden. Badstegen sätts på plats. Bryggan bestryks med trätjära. En container för surt och annat icke brännbart avfall kommer att finnas på platsen.

FURUVIKEN  Stranden räfsas. Ruttna och torkade stockar vid bad- och båtplatsen samt röjt sly utmed vägen samlas in på parkeringsplatsen och bränns. Badstegen sätts på plats. Bryggan bestryks med trätjära.

GAMLA ÅNGBÅTSBRYGGAN  (koordinator Klas Kramming)  Stranden räfsas. Ris och sly samlas in och bränns på parkerings-platsen. Badstegen sätts på plats.

TENNISANLÄGGNINGEN  (koordinator Christer Ericsson)  Ris och murkna stockar samlas in och bränns.

OMRÅDE 8  Ris och sly samlas in på parkeringsplatsen och bränns. Stranden räfsas, badhytten öppnas och badstegen sätts på plats.

HEMVIKEN - KALVSVIKSVIKEN - OMRÅDE 9  (koordinator område 9- Annette Olofsson Fors)  Taggiga buskar vid hemviken röjs (kräver tjocka handskar och sekatör med långt skaft). Ris och sly från skogen bränns. Den finns insamlad i fyra högar- på parkeringsplatsen, i svängen ner till parkeringen, till vänster omedelbart efter avfarten från Kalvsviksvägen och i vassen utanför parkeringen. Stranden räfsas. Badstegarna på bryggan och på pontonen i viken sätts på plats.

Obs!  Upplagda båtar flyttas senast den 15 maj för att inte ligga kvar under sommarsäsongen och delvis blockera parkerings- platsen.

HUMMELMORA - ÄNGSMARKSVÄGEN  (koordinator Kerstin Brage)  Ris och sly utmed vägen samlas in och bränns. Stranden räfsas, bryggan bestryks med trätjära, spången och badstegen sätts på plats.

HUMMELMORA - VÄSTERÄNGSSLINGAN  (kooordinator Staffan Windrup)  Buskar i diket röjs och bränns.

ETT FÖRHANDSTACK TILL ER SOM STÄLLER UPP FÖR VÅR GEMENSAMMA TREVNAD!                                                            

Christer Ericsson - samfällighetsföreningens ordförande


eldningsförbud 

Tänk på att det råder eldningsförbud utomhus från 9 maj


märkta träd utmed vägarna

Medlemmar i Kalvsviks Samfällighetsförening bjuds in att avverka och ta till vara  de träd som av styrelsen märkts med orange färg och som står på samfälld mark. Avverkningen sker på eget ansvar. Kvarvarande ris transporteras på eget initiativ till återvinningscentral eller lagras inför vårens städdag då det bränns. Träden har märkts av styrelsen för konservativ gallring som en del av det normala vägunderhållet. Uppföljning kommer att ske.