Kalvsviks

samfällighetsförening

GRÖNOMRÅDEN

Enligt anläggningsbeslut förvaltar föreningen 3 naturstigar och 10 gemensamhetsområden. 6 av dem är båt- och badplatser, 1 är avsedd för sjösättning och upptagning av båtar, 3 är grönområden, varav 1 inkluderar en tennisbana. Styrelsen ansvarar för skötsel och underhåll och utser inom sig områdesansvariga (se under fliken kontakter). Allt arbete sker på ideella grunder och vi välkomnar frivilliga insatser från föreningens övriga medlemmar.

Vi behöver gallra träden utmed vägarna för att träden inte ska bidra till att vatten blir stående kvar på vägbanan, eller skuggar vägen så uttorkningen efter regn fördröjs. Kvarstående vatten på och i vägen bidrar bl.a. till uppkomst av "potthål". Träden kan också skymma sikten på ett trafikfarligt sätt. Vidare står träden ibland i vägen för stora fordon, såsom tunga lastbilar. Det ingår därför i gott vägunderhåll att gallra träden till cirka 2 meter på ömse sidor om vägbanan och till en höjd av 4,6 meter. Vi vill sam-tidigt så mycket som möjligt bevara den anrika skärgårdsnaturen utmed vägarna. Vägansvarige och grönområdesansvarige sam- arbetar därför om att märka upp träd för gallring med eftertanke och att försöka bevara t.ex. gamla ekar genom att i stället gallra bort mindre värdefulla träd. Föreningens medlemmar erbjöds i november- december att själva fälla och ta till vara de märkta träden. Naturligtvis tenderar oönskade och bortgallrade träd att växa tillbaka från rötterna. Gallringen tenderar därför att vara något av ett Sisyfos-arbete, vilket inte bara är frustrerande utan också kostsamt. Vi vill därför börja planera för att minska den oönskade återväxten. Traditionellt skulle man för att motverka återväxten ha ringbarkat träd för att döda dem "på rot" innan de fälldes. Dock riskerar man då att trädet under processen försvagas och faller på ett okontrollerat sätt innan vi hinner avverka det, med de faror det medför just utmed vägarna, varför den annars välbeprövade principen inte kan användas för vårt vägunderhåll. Det finns idag, sedan 1970-talet, alternativa möjligheter med behandling av stubbar med hjälp av glyfosat, t.e.x i beredningen "Ecoplug" som effektivt motverkar återväxt från kvarvarande rötterna. Ecoplug skulle alltså i praktiken ha samma effekt som ringbarkning, att motverka återväxt, men utan risken för okontrollerat fallande träd. Ecoplug har hittills inte använts i vårt underhåll, men styrelsen har nu beslutat pröva det.   

Christer Ericsson