Kalvsviks

samfällighetsförening

VÄGAR

Samfällighetsföreningen förvaltar vägar och stigar i Kalvsvik, till viss del med bidrag från Trafikverket.     Vägnätet består av 6,8 km grusväg, till största delen byggd under 30-talet och då främst avsedd för häst-transporter, cykel och gång samt för de enstaka bilar som fanns vid denna tid. Många medlemmar uttrycker sin förtjusning över att det fortfarande finns grusvägar i närheten av Stockholm med sin asfaltsdjungel av vägar. Förtjusningen ligger i att "nu är vi äntligen på landet" och en slags frid och avslappningskänsla infinner sig när man svänger in på våra grusvägar från Kalvsviksvägen. Samtidigt som vägarna är trevliga och fungerar utmärkt krävs kunskap. Vägkroppens uppbyggnad är i grunden konstruerad av natursten och grus (osorterad). Pinnmo är också använt, en mycket hård jordart som som bildats vid översvämningar där lera blandats med grövre jordarter. Översta lagret är ett s.k. slitlager och består av grus i storlek 0-16 mm. Ett vägdike ska avvattna vägbanan och dränera vägkroppen för att bl.a. upprätthålla tjältålighet, trafiksäkerhet och vägkonstruktionens bärighet. Förutom detta kan diken fungera som snöupplag, fånga föroreningar från dagvatten och dessutom hysa stora natur- och kulturvärden. Vägtrummor av cementrör finns på flera ställen, de flesta har vittrat sönder och ersatts av plasttrummor.

HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET ÄR 30 KM/TIM OCH MAXIMAL VIKT ÄR 4 TON.                                          

Våra vägar är inte konstruerade för tunga transporter, vilket leder till höga underhållskostnader när sådana ändå används. Vägarna omges av löv- och barrträd som lägger en matta på vägbanan. När denna pressas ner av fordon blir det med tiden en för-multnande massa, vilket medför att vi behöver lägga på ett nytt slitlager då och då. 

  • Vägarna sladdas vid behov, mest efter regn som orsakat "potthål"
  • Kantklippning utförs en gång per år, i juli
  • Dammbindning utförs en gång per år
  • Dikesröjning utförs vid behov
  • Vinterunderhåll utförs under november- mars

Under 2015 har Solstrimmevägen och Koängsvägen restaurerats. Större delen av medlemsavgiften åtgår till vårt vägnät

Lars Svensson